Política de protecció de dades i privacitat

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Club Esportiu Berga. Adreça: C/Pla de l’Alemany, s/n 8600 Berga (Barcelona) ceberga@ceberga.cat 93 822 15 51

Els Usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades al RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

El responsable informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels Usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Política respecte a les dades personals obtingudes a través de formularis

Sense perjudici del que es preveu en tot allò que s’indica en cadascun dels formularis del web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament al Club Esportiu berga al tractament de les seves dades personals per a les finalitats que s’hi indiquin i a la seva incorporació a les bases de dades de l’entitat Club Esportiu Berga.

El Club Esportiu Berga incorporarà les dades facilitades per l’usuari en fitxers propietat de l’entitat i establirà les mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir la confidencialitat i integritat de la informació.

En transmetre informacions a través d’aquest lloc web:

L’usuari declara el seu consentiment en el processament de les dades relatives a la seva persona, com el seu nom i dades de contacte com la seva adreça el número de telèfon, detalls per posar-s’hi en contacte i altres dades personals.

L’usuari accepta que el processament de les seves dades personals és necessari per realitzar les accions permeses en aquest lloc web.

Sota determinades condicions, el Club Esportiu Berga pot sol·licitar dades personals addicionals en forma de fotocòpies de documents d’identitat o targetes de crèdit, per tal de verificar-ne la identitat o prevenir la fraudulència. Sempre que les dades esmentades siguin transmeses al Club Esportiu Berga amb relació a aquest lloc web, aquestes s’entendran igualment com a “dades personals”.

El Club Esportiu Berga té el dret de transmetre dades personals i posar-les a disposició en termes de coordinació esportiva o directiva (sense perjudici de l’estricte compliment per part d’aquesta de les lleis aplicables en matèria de protecció de dades).

Les dades personals no seran donades a conèixer a subjectes jurídics i persones que no siguin a persones associades a aquesta sense la seva autorització.

L’usuari accepta expressament el tractament i la inclusió de les dades recollides durant la navegació al portal, o proporcionades mitjançant l’emplenament de qualsevol formulari, així com les derivades de la relació comercial. Durant el procés de recollida de dades, i en cada lloc del portal en què se sol·licitin les dades esmentades, l’usuari serà informat, mitjançant un hiperenllaç o bé la inclusió dels esments oportuns al mateix formulari, del caràcter obligatori o no de la recollida de les dades per al lliurament dels productes. S’adverteix des d’ara que, en la realització de pagamanets per a inscripcions caldrà proporcionar les dades relatives a la identitat (nom, dos cognoms, DNI), domicili, telèfon, adreça electrònica i, en cas que sigui necessari, el número de targeta de crèdit, data de caducitat i CVV, per efectuar el pagament, ja que aquestes dades són necessàries per a la formalització i prestació dels diferents serveis oferts al portal.

El Club Esportiu Berga es compromet, en la utilització de les dades incloses en els fitxers referits més amunt, a respectar-ne la confidencialitat i a fer-les servir d’acord amb la finalitat del fitxer, així com a complir la seva obligació de guardar-les i a prendre totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració o accés no autoritzat.

Les dades incloses en els fitxers anteriors no seran objecte de cessió a tercers.

Confidencialitat

El Club Esportiu Berga es compromet a complir la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal i el seu deure de guardar-les de forma confidencial, i adoptarà les mesures necessàries per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte a tota hora l’estat de la tecnologia.