Inscripcions Futbol Base 2024-2025

Per a poder entrenar i jugar al Club Esportiu Berga la següent temporada 2024-2025, és necessari que tots els jugadors completin el formulari que es troba en aquesta mateixa pàgina web. Aquest formulari, un cop complementat, redirigeix a un terminal de pagament web per tal de fer el pagament de la inscripció.

Cal tenir en compte que: un cop realitzat qualsevol dels pagaments, no es retornaran en cas de deixar el club.

La quota d’inscripció dóna dret a ser soci del Club Esportiu Berga.

 

Informació sobre les quotes

Cada jugador/a del Club pagarà o remesarà la quota 1, quota 2 i quota 3 al final dels mesos de Setembre, Gener i Abril.

El jugador que un cop iniciada la temporada deixi el club per anar a un altre equip, haurà d’abonar la totalitat de les quotes.

L’import de la inscripció inclou l’alta al C.E. Berga per a la temporada 2024/25 i també la roba de jugar els partits (samarreta personalitzada, pantaló i mitgetes que serà propietat de cada jugador).

Els imports de les quotes per a la temporada 2024-2025 són els següents:

Temporada 2024-2025 Inscripció Quota 1 Quota 2 Quota 3
Escola 85€ 160€ 120€ 120€
Femení – Aleví 85€ 192€ 144€ 144€
Femení – Infantil, Cadet i Juvenil 85€ 200€ 146€ 146€
Masculí – Prebenjamí i Benjamí 85€ 192€ 144€ 144€
Masculí – Aleví 85€ 208€ 156€ 156€
Masculí – Futbol 11 85€ 208€ 156€ 156€
 • Prebenjamí: nascuts els anys 2017 i 2018.
 • Benjamí: nascuts els anys 2015 i 2016.
 • Aleví: nascuts els anys 2013 i 2014.

La quota 1 es passarà a finals de setembre i correspon als mesos de setembre, octubre, novembre i desembre. La quota 2 es passarà a finals de gener i correspon als mesos de gener, febrer i març. La quota 3 es passarà a finals d’abril i correspon als mesos d’abril, maig i juny.

Els jugadors de Bagà, Guardiola de Berguedà, Saldes, La Pobla de Lillet, Montmajor i comarques veïnes tindran un descompte de 30€ de les quotes per cobrir part dels desplaçaments.

Els jugadors que tinguin un 2n germà/na al club, el/la segon/a, tindrà un 50% de descompte en les quotes.

 

ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA DIRECTA – SEPA:

Com a conseqüència de l’entrada en vigor del “Real Decreto-ley 6/2013, de 22 de marzo, de protección a los titulares” i del Reglament (UE) n.o 260/2012 del Parlament Europeu i del Consell de 14 de març de 2012, pel que s’estableixen requisits tècnics i empresarials per les transferències i els càrrecs domiciliats en euros (SEPA – Single Euro Payments Area), ens veiem en l’obligació de demanar la vostra autorització per domiciliar els rebuts que s’originin del seu fill/a, a partir de la inscripció com a jugador del C.E. BERGA, al compte de CaixaBank amb IBAN ES34 2100 0015 6202 0077 4149.

Aquesta autorització s’haurà de fer efectiva en el formulari d’inscripció que es presenta a continuació.

 

  Dades jugador/a:


  Dades mare / pare / tutor:  Dades mare / pare / tutor addicionals:  Dades de contacte:

  Domiciliació de les quotes:  Venda de Loteria

  A principis d’octubre s’entregarà a cada jugador/a dos talonaris de 25+15 participacions de 5€ cada una, (125€+75€) en concepte de loteria de Nadal i de loteria del Nen del C.E.Berga.

  S’han de retornar les matrius i els diners dels talonaris amb tota la loteria venuda (125€+75€) abans del 14 de desembre.

  En cas de no voler vendre la loteria de Nadal i del Nen del club, a la QUOTA 1 se li sumarà la quantitat de 40€ en concepte de col·laboració de la loteria del club.

  Marcar "SÍ" per vendre loteria del club, en cas contrari, marcar "NO".
  NO

  Autoritzacions:

  Marca la següent casella per autoritzar a participar en les activitats esportives i socials del Club Esportiu Berga, inclosos els desplaçaments a altres camps de futbol i poblacions, si fos necessari, i en vehicles particulars d’altres pares o de persones vinculades al Club, o autocars organitzats pel Club, i que, en cas d’accident, sigui atès d’urgència pel personal sanitari adient, i així el Club, pares i entrenadors queden eximits de qualsevol responsabilitat.

  Marca la següent casella per donar el consentiment, d'acord amb el nou Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679) que és exigible a partir del 25 de Maig 2018 destinat a millorar la protecció i seguretat de les dades personals, hem actualitzat la nostra política de privacitat, i us informem que les dades personals incorporades en aquesta inscripció i a la documentació que s’adjunta, seran incorporats en un fitxer de propietat del Club Esportiu Berga, amb la finalitat d’enviar-vos publicitat sobre les activitats del club, si s’escau.

  Marca la següent casella per donar el consentiment per la difusió d’imatges o filmacions en paper imprès, a la pàgina web (ceberga.cat), Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp o altres mitjans del club, on aparegui el meu fill/a individualment o en grup realitzant activitats organitzades o amb la participació del Club Esportiu Berga.

  Marca la següent casella per Acceptar i Declarar ser coneixedor de les condicions econòmiques d’aquesta inscripció, i per tant comprometre's a efectuar el pagament de les quantitats que correspongui, de la forma indicada, i a complir la Normativa de Règim Intern del Club Esportiu Berga com a pare / mare / tutor.

  Marca la següent casella per Acceptar i Declarar ser coneixedor de la política de protecció de dades i privacitat del Club Esportiu Berga Disponible fent clic aquí

  Marca la següent casella per Acceptar i Declarar ser coneixedor de les dades facilitades al final d'aquesta pàgina sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (34/2002 de 11 de julio)

   

   

  Dades per la llei: LSSICE (34/2002 de 11 de juliol)

  CAT:

  Per donar compliment al article 10 de la llei 34/2002, del 11 de Juliol, de serveis de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), facilitem la següent informació a totes les persones a qui va dirigida aquesta promoció, per tal de que es pugui identificar el desenvolupament de l’activitat que se’n deriva aquesta inscripció.

  Nom o denominació social: Club Esportiu Berga
  Direcció física del club: C/Pla de l’Alemany, s/n 8600 Berga (Barcelona)
  CIF: G58874025
  Correu electrònic: ceberga@ceberga.cat
  Telèfon de contacte: 93 822 15 51

  Privacitat de les dades:

  Les dades facilitades en aquesta inscripció seran enviades mitjançant correu electrònic al Club Esportiu Berga i seran tractades en matèria de coordinació per al desenvolupament de la temporada esportiva del Club Esportiu Berga. En cap cas estaran exposades públicament ni seran utilitzades per a altres fins aliens a la practica esportiva de la jugadora o jugador que s’inscriu en el formulari anterior.

  Polítiques de devolució, reemborsament i cancel·lació:

  La política de devolució i reemborsament d’aquesta inscripció està determinada en l’apartat de quotes d’aquesta mateixa pàgina. No es retornarà l’import d’aquesta inscripció en cas de que el/la jugador/a no desitgi iniciar la temporada a club i ja hagi fet aquesta inscripció. Només tindran dret a reclamar l’abonament del 50% del import els casos de més d’un germà inscrit al club, on a partir del segon, se li farà efectiu aquest retorn parcial de la inscripció. Aquestes persones que ho desitgin, hauran d’enviar un email a: ceberga@ceberga.cat fent aquesta sol·licitud i facilitant el número de compte on fer la devolució. El Berga és reservarà el dret d’aprovació d’aquesta. Una vegada acceptada la petició, s’abonarà mitjançant ingrés bancari en un període de 5 dies laborables.


  CAST:

  Para dar complimento al articulo 10 de la Ley 34/2002, del 11 de julio, de servicios a la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE), facilitamos la siguiente información a todas las personas a quien va dirigida esta promoción, con el fin de que es pueda identificar el desempeño de la activitat que se deriva de esta inscripción.

  Denominación social: Club Esportiu Berga
  Direción fisica del club: C/Pla de l’Alemany, s/n 8600 Berga (Barcelona)
  CIF: G58874025
  Correo electronico: ceberga@ceberga.cat
  Numero de contacto: 93 822 15 51

  Privacidad de los datos:

  Los datos rellenados en esta inscripción serán enviadas mediante correo electrónico al Club Esportiu Berga y serán tratados en materia de coordinación para el desarrollo de la temporada deportiva del Club Esportiu Berga. En ningún caso estarán expuestos públicamente ni serán utilizados para otros fines ajenos a la practica deportiva de la jugadora o jugador que se inscribe en el formulario anterior.

  Políticas de devolución, reembolso y cancelación:

  La política de devolución y reembolso de esta inscripción está determinada en el apartado de Quotes de esta misma página. No se devolverá el importe de esta inscripción en caso de que el / la jugador / a no desee iniciar la temporada en club y ya haya hecho esta inscripción. Sólo tendrán derecho a reclamar el abono del 50% del importe los casos de más de un hermano inscrito en el club, donde a partir del segundo, se le hará efectivo este retorno parcial de la inscripción. Estas personas que lo deseen, deberán enviar un mail a: ceberga@ceberga.cat solicitando el abono parcial y facilitando el número de cuenta donde hacer la devolución. El Berga es reservará el derecho de aprobación de la misma. Una vez aceptada la petición, se abonará mediante ingreso bancario en un periodo de 5 días laborables.